Nhà máy dệt nhuộm Tal Bá Thiện 2

Địa điểm: Khu công nghiệp Bá Thiện 2 – Tỉnh Vĩnh Phúc
Thời gian: Năm 2015
Diện tích: 75.000m2. 
Chủ đầu tư: TAL – Hongkong
Thầu chính: Công ty Shimizu Vietnam
Thiết kế: Face Consultant

Sợi thép Dramix 3D 65/35BG