Nhà kho Đình Vũ Hải Phòng

Địa điểm: Khu công nghiệp Đình Vũ – Hải Phòng
Thời gian: Năm 2016
Diện tích: 5.400m2. 
Chủ đầu tư: WWWHP (World Wide Warehouse Hai Phong)
Thầu chính: Thái Bình Dương Construction
Thiết kế: Sở Xây dựng Hải Phòng – Xí nghiệp 1.
Ứng dụng: Sàn trên cọc – tải trọng 4T/m2

Sợi thép Dramix 5D 65/60BG